Arthropods • Earth.com

Entomopsyllus stocki

(Entomopsyllus stocki)

Taxonomic tree:

Domain:
Kingdom: Animalia
Phylum:
Class: Hexanauplia
Order:Siphonostomatoida
Family:Entomolepididae
Genus:Entomopsyllus
News coming your way
The biggest news about our planet delivered to you each day